GDPR

Ochrana osobnách údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.ezozara.eu: Mgr. Monika Gučeková,
Obchodné meno: Mgr. Monika Gučeková,
Sídlo prevádzkovateľa: Palkovičova 4394/34, 955 01 Topoľčany, IČO: 44264780, DIČ: 2022646868,

číslo živnostenského registra: 470-17179.

Tel.kontakt: +421904698600

Email.kontakt: ezozara@gmail.com

Prevádzkovateľ v súlade zo zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobnývh údajov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

1. Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode ezozara.eu v rozsahu: meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón.

2. Marketingu, a to formou: 

a) zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu, a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu ezozara.eu v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa.                        

b) účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu  ezozara.eu v rozsahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón.

3. Predmet

Prevádzkovateľ alebo doručovacia spoločnosť pri odovzdávaní objednávky je oprávnená si od zákazníka vyžiadať doklad totožnosti za účelom overenia jeho identity alebo osoby uvedenej na doručovacej adrese.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu udeľujete na dobu neurčitú a máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to prihlásením sa do svojho účtu na stránkach internetového obchodu  alebo formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla prevádzkovateľa. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:
spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.
Nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

Spoločné ustanovenia:

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti.

Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

1.Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631 124, so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu  Banská  Bystrica, Oddiel Sa, vložka č. 803/ S.

V Topoľčanoch dňa 21.5.2018